三字经注音(新版三字经全文带拼音)

瑜泽 2023-01-27 59 views 0

扫一扫用手机浏览

文章目录 [+]

哪里有拼音的三字经

《三字经》全文(注音)

rén zhī chū xìng běn shàn

人 之 初 性 本 善

xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

性 相 近 习 相 远

gǒu bú jiào xìng nǎi qiān

苟 不 教 性 乃 迁

jiào zhī dào guì yǐ zhuān

教 之 道 贵 以 专

xī mèng mǔ zé lín chǔ

昔 孟 母 择 邻 处

zǐ bù xué duàn jī zhù

子 不 学 断 机 杼

dòu yān shān yǒu yì fāng

窦 燕 山 有 义 方

jiào wǔ zǐ míng jù yáng

教 五 子 名 俱 扬

yǎng bú jiào fù zhī guò

养 不 教 父 之 过

jiào bù yán shī zhī duò

教 不 严 师 之 惰

zǐ bù xué fēi suǒ yí

子 不 学 非 所 宜

yòu bù xué lǎo hé wéi

幼 不 学 老 何 为

yù bù zhuó bù chéng qì

玉 不 琢 不 成 器

rén bù xué bù zhī yì

人 不 学 不 知 义

wèi rén zǐ fāng shào shí

为 人 子 方 少 时

qīn shī yǒu xí lǐ yí

亲 师 友 习 礼 仪

xiāng jiǔ líng néng wēn xí

香 九 龄 能 温 席

xiào yú qīn suǒ dāng zhí

孝 于 亲 所 当 执

róng sì suì néng ràng lí

融 四 岁 能 让 梨

tì yú zhǎng yí xiān zhī

弟 于 长 宜 先 知

shǒu xiào tì cì jiàn wén

首 孝 弟 次 见 闻

zhī mǒu shù shí mǒu wén

知 某 数 识 某 文

yī ér shí shí ér bǎi

一 而 十 十 而 百 bǎi

ér qiān qiān ér wàn

百 而 千 千 而 万

sān cái zhě tiān dì rén

三 才 者 天 地 人

sān guāng zhě rì yuè xīng

三 光 者 日 月 星

sān gāng zhě jūn chén yì

三 纲 者 君 臣 义

fù zǐ qīn fū fù shùn

父 子 亲 夫 妇 顺

yuē chūn xià yuē qiū dōng

曰 春 夏 曰 秋 冬

cǐ sì shí yùn bù qióng

此 四 时 运 不 穷

yuē nán běi yuē xī dōng

曰 南 北 曰 西 东

cǐ sì fāng yìng hū zhōng

此 四 方 应 乎 中

yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ

曰 水 火 木 金 土

cǐ wǔ xíng běn hū shù

此 五 行 本 乎 数

yuē rén yì lǐ zhì xìn

曰 仁 义 礼 智 信

cǐ wǔ cháng bù róng wěn

此 五 常 不 容 紊 dào

liáng shū mài shǔ jì

稻 粱 菽 麦 黍 稷

cǐ liù gǔ rén suǒ shí

此 六 谷 人 所 食

mǎ niú yáng jī quǎn shǐ

马 牛 羊 鸡 犬 豕

cǐ liù chù rén suǒ sì

此 六 畜 人 所 饲

yuē xǐ nù yuē āi jù

曰 喜 怒 曰 哀 惧

ài wù yù qī qíng jù

爱 恶 欲 七 情 具

páo tǔ gé mù shí jīn

匏 土 革 木 石 金

sī yǔ zhú nǎi bā yīn

丝 与 竹 乃 八 音

gāo zēng zǔ fù ér shēn

高 曾 祖 父 而 身

shēn ér zǐ zǐ ér sūn

身 而 子 子 而 孙

zì zǐ sūn zhì xuán zēng

自 子 孙 至 玄 曾

nǎi jiǔ zú rén zhī lún

乃 九 族 人 之 伦

fù zǐ ēn fū fù cóng

父 子 恩 夫 妇 从

xiōng zé yǒu dì zé gōng

兄 则 友 弟 则 恭

zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng

长 幼 序 友 与 朋

jūn zé jìng chén zé zhōng

君 则 敬 臣 则 忠

cǐ shí yì rén suǒ tóng

此 十 义 人 所 同

fán xùn méng xū jiǎng jiū

凡 训 蒙 须 讲 究

xiáng xùn gǔ míng jù dòu

详 训 诂 明 句 读

wéi xué zhě bì yǒu chū

为 学 者 必 有 初

xiǎo xué zhōng zhì sì shū

小 学 终 至 四 书

lún yǔ zhě èr shí piān

论 语 者 二 十 篇

qún dì zǐ jì shàn yán

群 弟 子 记 善 言

mèng zǐ zhě qī piān zhǐ

孟 子 者 七 篇 止

jiǎng dào dé shuō rén yì

讲 道 德 说 仁 义

zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ

作 中 庸 子 思 笔

zhōng bù piān yōng bú yì

中 不 偏 庸 不 易

zuò dà xué nǎi zēng zǐ

作 大 学 乃 曾 子

zì xiū qí zhì píng zhì

自 修 齐 至 平 治

xiào jīng tōng sì shū shú

孝 经 通 四 书 熟

rú liù jīng shǐ kě dú

如 六 经 始 可 读

shī shū yì lǐ chūn qiū

诗 书 易 礼 春 秋

hào liù jīng dāng jiǎng qiú

号 六 经 当 讲 求

yǒu lián shān yǒu guī cáng

有 连 山 有 归 藏

yǒu zhōu yì sān yì xiáng

有 周 易 三 易 详

yǒu diǎn mó yǒu xùn gào

有 典 谟 有 训 诰

yǒu shì mìng shū zhī ào

有 誓 命 书 之 奥

wǒ zhōu gōng zuò zhōu lǐ

我 周 公 作 周 礼

zhù liù guān cún zhì tǐ

著 六 官 存 治 体

dà xiǎo dài zhù lǐ jì

大 小 戴 注 礼 记

shù shèng yán lǐ yuè bèi

述 圣 言 礼 乐 备

yuē guó fēng yuē yǎ sòng

曰 国 风 曰 雅 颂

hào sì shī dāng fěng yǒng

号 四 诗 当 讽 咏

shī jì wáng chūn qiū zuò

诗 既 亡 春 秋 作

yù bāo biǎn bié shàn è

寓 褒 贬 别 善 恶

sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

三 传 者 有 公 羊

yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng

有 左 氏 有 谷 梁

jīng jì míng fāng dú zǐ

经 既 明 方 读 子

cuō qí yào jì qí shì

撮 其 要 记 其 事

wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng

五 子 者 有 荀 扬

wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng

文 中 子 及 老 庄

jīng zǐ tōng dú zhū shǐ

经 子 通 读 诸 史

kǎo shì xì zhī zhōng shǐ

考 世 系 知 终 始

zì xī nóng zhì huáng dì

自 羲 农 至 黄 帝

hào sān huáng jū shàng shì

号 三 皇 居 上 世

táng yǒu yú hào èr dì

唐 有 虞 号 二 帝

xiāng yī xùn chēng shèng shì

相 揖 逊 称 盛 世

xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng

夏 有 禹 商 有 汤

zhōu wén wǔ chēng sān wáng

周 文 武 称 三 王

xià chuán zǐ jiā tiān xià

夏 传 子 家 天 下

sì bǎi zǎi qiān xià shè

四 百 载 迁 夏 社

tāng fá xià guó hào shāng

汤 伐 夏 国 号 商

liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng

六 百 载 至 纣 亡

zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu

周 武 王 始 诛 纣

bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ

八 百 载 最 长 久

zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

周 辙 东 王 纲 坠

chěng gān gē shàng yóu shuì

逞 干 戈 尚 游 说

shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó

始 春 秋 终 战 国

wǔ bà qiáng qī xióng chū

五 霸 强 七 雄 出

yíng qín shì shǐ jiān bìng

嬴 秦 氏 始 兼 并

chuán èr shì chǔ hàn zhēng

传 二 世 楚 汉 争

gāo zǔ xīng hàn yè jiàn

高 祖 兴 汉 业 建

zhì xiào píng wáng mǎng cuàn

至 孝 平 王 莽 篡

guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

光 武 兴 为 东 汉

sì bǎi nián zhōng yú xiàn

四 百 年 终 于 献

wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng

魏 蜀 吴 争 汉 鼎

hào sān guó qì liǎng jìn

号 三 国 迄 两 晋

sòng qí jì liáng chén chéng

宋 齐 继 梁 陈 承

wéi nán cháo dū jīn líng

为 南 朝 都 金 陵

běi yuán wèi fēn dōng xi

北 元 魏 分 东 西

yǔ wén zhōu yǔ gāo qí

宇 文 周 与 高 齐

dài zhì suí yì tǔ yǔ

迨 至 隋 一 土 宇

bú zài chuán shī tǒng xù

不 再 传 失 统 绪

táng gāo zǔ qǐ yì shī

唐 高 祖 起 义 师

chú suí luàn chuàng guó jī

除 隋 乱 创 国 基

èr shí chuán sān bǎi zǎi

二 十 传 三 百 载

liáng miè zhī guó nǎi gǎi

梁 灭 之 国 乃 改

liáng táng jìn jí hàn zhōu

梁 唐 晋 及 汉 周

chēng wǔ dài jiē yǒu yóu

称 五 代 皆 有 由

yán sòng xīng shòu zhōu shàn

炎 宋 兴 受 周 禅

shí bā chuán nán běi hùn

十 八 传 南 北 混

liáo yǔ jīn dì hào fēn

辽 与 金 帝 号 纷

dài miè liáo sòng yóu cún

迨 灭 辽 宋 犹 存

zhì yuán xīng jīn xù xiē

至 元 兴 金 绪 歇

yǒu sòng shì yì tóng miè

有 宋 世 一 同 灭

bìng zhōng guó jiān róng dí

并 中 国 兼 戎 狄

míng tài zǔ jiǔ qīn shī

明 太 祖 久 亲 师

chuán jiàn wén fāng sì sì

传 建 文 方 四 祀

qiān běi jīng yǒng lè sì

迁 北 京 永 乐 嗣

dài chóng zhēn méi shān shì

迨 崇 祯 煤 山 逝

qīng tài zǔ yīng jǐng mìng

清 太 祖 膺 景 命

jìng sì fāng kè dà dìng

靖 四 方 克 大 定

zhì xuān tǒng nǎi dà tóng

至 宣 统 乃 大 同

shí èr shì qīng zuò zhōng

十 二 世 清 祚 终

dú shǐ zhě kǎo shí lù

读 史 者 考 实 录

tōng gǔ jīn ruò qīn mù

通 古 今 若 亲 目

kǒu ér sòng xīn ér wéi

口 而 诵 心 而 维

cháo yú sī xī yú sī

朝 于 斯 夕 于 斯

xī zhòng ní shī xiàng tuó

昔 仲 尼 师 项 橐

gǔ shèng xián shàng qín xué

古 圣 贤 尚 勤 学

zhào zhōng lìng dú lǔ lún

赵 中 令 读 鲁 论

bǐ jì shì xué qiě qín

彼 既 仕 学 且 勤

pī pú biān xiāo zhú jiǎn

披 蒲 编 削 竹 简

bǐ wú shū qiě zhī miǎn

彼 无 书 且 知 勉

tóu xuán liáng zhuī cì gǔ

头 悬 梁 锥 刺 股

bǐ bú jiào zì qín kǔ

彼 不 教 自 勤 苦

rú náng yíng rú yìng xuě

如囊 萤 如 映 雪

jiā suī pín xué bú chuò

家 虽 贫 学 不 辍

rú fù xīn rú guà jiǎo

如 负 薪 如 挂 角

shēn suī láo yóu kǔ zhuó

身 虽 劳 犹 苦 卓

sū lǎo quán èr shí qī

苏 老 泉 二 十 七

shǐ fā fèn dú shū jí

始 发 奋 读 书 籍

bǐ jì lǎo yóu huǐ chí

彼 既 老 犹 悔 迟

ěr xiǎo shēng yí zǎo sī

尔 小 生 宜 早 思

ruò liáng hào bā shí èr

若 梁 灏 八 十 二

duì dà tíng kuí duō shì

对 大 廷 魁 多 士

bǐ jì chéng zhòng chēng yì

彼既 成 众 称 异

ěr xiǎo shēng yí lì zhì

尔 小 生 宜 立 志

yíng bā suì néng yǒng shī

莹 八 岁 能 咏 诗

mì qī suì néng fù qí

泌 七 岁 能 赋 棋

bǐ yǐng wù rén chēng qí

彼 颖 悟 人 称 奇

ěr yòu xué dāng xiào zhī

尔 幼 学 当 效 之

cài wén jī néng biàn qín

蔡 文 姬 能 辨 琴

xiè dào yùn néng yǒng yín

谢 道 韫 能 咏 吟

bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn

彼 女 子 且 聪 敏

ěr nán zǐ dāng zì jǐng

尔 男 子 当 自 警

táng liú yàn fāng qī suì

唐 刘 晏 方 七 岁

jǔ shén tóng zuò zhèng zì

举 神 童 作 正 字

bǐ suī yòu shēn yǐ shì

彼虽 幼 身 已 仕

ěr yòu xué miǎn ér zhì

尔 幼 学 勉 而 致

yǒu wéi zhě yì ruò shì

有 为 者 亦 若 是

quǎn shǒu yè jī sī chén

犬 守 夜 鸡 司 晨

gǒu bù xué hé wéi rén

苟 不 学 曷 为 人

cán tǔ sī fēng niàng mì

蚕 吐 丝 蜂 酿 蜜

rén bù xué bù rú wù

人不 学 不 如 物

yòu ér xué zhuàng ér xíng

幼 而 学 壮 而 行

shàng zhì jūn xià zé mín

上 致 君 下 泽 民

yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

扬 名 声 显 父 母

guāng yú qián yù yú hòu

光 于 前 裕 于 后

rén yí zǐ jīn mǎn yíng

人 遗 子 金 满 赢

wǒ jiào zǐ wéi yì jīng

我 教 子 惟 一 经

qín yǒu gōng xì wú yì

勤 有 功 戏 无 益

jiè zhī zāi yí miǎn lì

戒 之 哉 宜 勉 力

谁知道《三字经》注音版哪里有

《三字经》注音版

小山屋

【字体:大 中 小】

小山屋7085

rén zhī chū xìng běn shàn

人 之 初 性 本 善

xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

性 相 近 习 相 远

gǒu bú jiào xìng nǎi qiān

苟 不 教 性 乃 迁

jiào zhī dào guì yǐ zhuān

教 之 道 贵 以 专

xī mèng mǔ zé lín chǔ

昔 孟 母 择 邻 处

zǐ bù xué duàn jī zhù

子 不 学 断 机 杼

dòu yān shān yǒu yì fāng

窦 燕 山 有 义 方

jiào wǔ zǐ míng jù yáng

教 五 子 名 俱 扬

yǎng bú jiào fù zhī guò

养 不 教 父 之 过

jiào bù yán shī zhī duò

教 不 严 师 之 惰

zǐ bù xué fēi suǒ yí

子 不 学 非 所 宜

yòu bù xué lǎo hé wéi

幼 不 学 老 何 为

yù bù zhuó bù chéng qì

玉 不 琢 不 成 器

rén bù xué bù zhī yì

人 不 学 不 知 义

wèi rén zǐ fāng shào shí

为 人 子 方 少 时

qīn shī yǒu xí lǐ yí

亲 师 友 习 礼 仪

xiāng jiǔ líng néng wēn xí

香 九 龄 能 温 席

xiào yú qīn suǒ dāng zhí

孝 于 亲 所 当 执

róng sì suì néng ràng lí

融 四 岁 能 让 梨

dì yú zhǎng yí xiān zhī

弟 于 长 宜 先 知

shǒu xiào tì cì jiàn wén

首 孝 弟 次 见 闻

zhī mǒu shù shí mǒu wén

知 某 数 识 某 文

yī ér shí shí ér bǎi

一 而 十 十 而 百

bǎi ér qiān qiān ér wàn

百 而 千 千 而 万

sān cái zhě tiān dì rén

三 才 者 天 地 人

sān guāng zhě rì yuè xīng

三 光 者 日 月 星

sān gāng zhě jūn chén yì

三 纲 者 君 臣 义

fù zǐ qīn fū fù shùn

父 子 亲 夫 妇 顺

yuē chūn xià yuē qiū dōng

曰 春 夏 曰 秋 冬

cǐ sì shí yùn bù qióng

此 四 时 运 不 穷

yuē nán běi yuē xī dōng

曰 南 北 曰 西 东

cǐ sì fāng yìng hū zhōng

此 四 方 应 乎 中

yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ

曰 水 火 木 金 土

cǐ wǔ xíng běn hū shù

此 五 行 本 乎 数

yuē rén yì lǐ zhì xìn

曰 仁 义 礼 智 信

cǐ wǔ cháng bù róng wěn

此 五 常 不 容 紊

dào liáng shū mài shǔ jì

稻 粱 菽 麦 黍 稷

cǐ liù gǔ rén suǒ shí

此 六 谷 人 所 食

mǎ niú yáng jī quǎn shǐ

马 牛 羊 鸡 犬 豕

cǐ liù chù rén suǒ sì

此 六 畜 人 所 饲

yuē xǐ nù yuē āi jù

曰 喜 怒 曰 哀 惧

ài wù yù qī qíng jù

爱 恶 欲 七 情 具

páo tǔ gé mù shí jīn

匏 土 革 木 石 金

sī yǔ zhú nǎi bā yīn

丝 与 竹 乃 八 音

gāo zēng zǔ fù ér shēn

国学入门--三字经(附原文、注音、译文)[(宋)王应麟撰]的txt全集下载地址

国学入门--三字经(附原文、注音、译文)[(宋)王应麟撰] txt全集小说附件已上传到百度网盘,点击免费下载:

内容预览:

国学入门--三字经(附原文、注音、译文)[(宋)王应麟 撰]

《三字经》其书作者说法大致有四种:一、明代黄佐《广州人物传》十,明末诸生屈大均《广东新语》十一,清代恽敬《大云山房记》二,都以为作者应是宋末区适子;二、清代邵晋涵诗:“读得贞黎三字训”,自注:“《三字经》,南海黎贞撰。”据此以为《三字经》为明代黎贞撰;三、或者又有区适子所撰,黎贞增广之说;四、世传王应麟撰,王应麟(1223—1296),南宋学者,字伯厚,号深宁居士。清代夏之翰《〈小学绀珠〉序》:“迨年十七,始知其《三字经》作者自先生(王应麟),因取文熟复焉,而叹其要而该也。”清代贺兴思《〈三字经〉注解备要叙》:“宋儒王伯厚先生《三字经》一出,海内外子弟之发蒙者,咸恭若球刀。”都明确认为《三字经》是王应麟所撰。一般来说,《三字经》作者应为王应麟。

《三字经》具有识字、广见闻和灌输封建伦理道德观念,即传授知识与封建政治思想教育双重功能。书中文笔自然流畅,朴……

相关文章

好段摘抄300字左右(读书笔记免费摘抄)

好段摘抄大全300字 又到草黄时节。遍野的绿色斑驳着消失,只有那干枯的浅黄渐次布满了人的视线,是生命终结时最柔韧的余唱。 喜欢看落...

名人名言 2023-03-23 阅读2 评论0