三字经正版(三字经正版带拼音小学)

茜熙 2022-10-20 212 views 0

扫一扫用手机浏览

文章目录 [+]

《三字经》完整版全文带拼音

链接:

提取码: jxt6

作品相关简介:《三字经》,是中国的传统启蒙教材。在中国古代经典当中,《三字经》是最浅显易懂的读本之一。

三字经 煤山逝后了是什么 谁知道 要正版的哦(迨灭辽 宋犹存 至元兴 金绪歇 有宋世 一同灭 并中

至世祖,乃大同。十二世,清祚终。读史者,考实录。通古今,若亲目。口而诵,心耳惟。朝于斯,夕于斯。

谁有《三字经》全文正版带拼音的?正版!!!

拼音版《三字经》

rén zhī chū xìng běn shàn

人 之 初 性 本 善

xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

性 相 近 习 相 远

gǒu bú jiào xìng nǎi qiān

苟 不 教 性 乃 迁

jiào zhī dào guì yǐ zhuān

教 之 道 贵 以 专

xī mèng mǔ zé lín chǔ

昔 孟 母 择 邻 处

zǐ bù xué duàn jī zhù

子 不 学 断 机 杼

dòu yān shān yǒu yì fāng

窦 燕 山 有 义 方

jiào wǔ zǐ míng jù yáng

教 五 子 名 俱 扬

yǎng bú jiào fù zhī guò

养 不 教 父 之 过

jiào bù yán shī zhī duò

教 不 严 师 之 惰

zǐ bù xué fēi suǒ yí

子 不 学 非 所 宜

yòu bù xué lǎo hé wéi

幼 不 学 老 何 为

yù bù zhuó bù chéng qì

玉 不 琢 不 成 器

rén bù xué bù zhī yì

人 不 学 不 知 义

wèi rén zǐ fāng shào shí

为 人 子 方 少 时

qīn shī yǒu xí lǐ yí

亲 师 友 习 礼 仪

xiāng jiǔ líng néng wēn xí

香 九 龄 能 温 席

xiào yú qīn suǒ dāng zhí

孝 于 亲 所 当 执

róng sì suì néng ràng lí

融 四 岁 能 让 梨

dì yú zhǎng yí xiān zhī

弟 于 长 宜 先 知

shǒu xiào tì cì jiàn wén

首 孝 弟 次 见 闻

zhī mǒu shù shí mǒu wén

知 某 数 识 某 文

yī ér shí shí ér bǎi

一 而 十 十 而 百

bǎi ér qiān qiān ér wàn

百 而 千 千 而 万

sān cái zhě tiān dì rén

三 才 者 天 地 人

sān guāng zhě rì yuè xīng

三 光 者 日 月 星

sān gāng zhě jūn chén yì

三 纲 者 君 臣 义

fù zǐ qīn fū fù shùn

父 子 亲 夫 妇 顺

yuē chūn xià yuē qiū dōng

曰 春 夏 曰 秋 冬

cǐ sì shí yùn bù qióng

此 四 时 运 不 穷

yuē nán běi yuē xī dōng

曰 南 北 曰 西 东

cǐ sì fāng yìng hū zhōng

此 四 方 应 乎 中

yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ

曰 水 火 木 金 土

cǐ wǔ xíng běn hū shù

此 五 行 本 乎 数

yuē rén yì lǐ zhì xìn

曰 仁 义 礼 智 信

cǐ wǔ cháng bù róng wěn

此 五 常 不 容 紊

dào liáng shū mài shǔ jì

稻 粱 菽 麦 黍 稷

cǐ liù gǔ rén suǒ shí

此 六 谷 人 所 食

mǎ niú yáng jī quǎn shǐ

马 牛 羊 鸡 犬 豕

cǐ liù chù rén suǒ sì

此 六 畜 人 所 饲

yuē xǐ nù yuē āi jù

曰 喜 怒 曰 哀 惧

ài wù yù qī qíng jù

爱 恶 欲 七 情 具

páo tǔ gé mù shí jīn

匏 土 革 木 石 金

sī yǔ zhú nǎi bā yīn

丝 与 竹 乃 八 音

gāo zēng zǔ fù ér shēn

高 曾 祖 父 而 身

shēn ér zǐ zǐ ér sūn

身 而 子 子 而 孙

zì zǐ sūn zhì xuán zēng

自 子 孙 至 玄 曾

nǎi jiǔ zú rén zhī lún

乃 九 族 人 之 伦

fù zǐ ēn fū fù cóng

父 子 恩 夫 妇 从

xiōng zé yǒu dì zé gōng

兄 则 友 弟 则 恭

zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng

长 幼 序 友 与 朋

jūn zé jìng chén zé zhōng

君 则 敬 臣 则 忠

cǐ shí yì rén suǒ tóng

此 十 义 人 所 同

fán xùn méng xū jiǎng jiū

凡 训 蒙 须 讲 究

xiáng xùn gǔ míng jù dòu

详 训 诂 明 句 读

wéi xué zhě bì yǒu chū

为 学 者 必 有 初

xiǎo xué zhōng zhì sì shū

小 学 终 至 四 书

lún yǔ zhě èr shí piān

论 语 者 二 十 篇

qún dì zǐ jì shàn yán

群 弟 子 记 善 言

mèng zǐ zhě qī piān zhǐ

孟 子 者 七 篇 止

jiǎng dào dé shuō rén yì

讲 道 德 说 仁 义

zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ

作 中 庸 子 思 笔

zhōng bù piān yōng bú yì

中 不 偏 庸 不 易

zuò dà xué nǎi zēng zǐ

作 大 学 乃 曾 子

zì xiū qí zhì píng zhì

自 修 齐 至 平 治

xiào jīng tōng sì shū shú

孝 经 通 四 书 熟

rú liù jīng shǐ kě dú

如 六 经 始 可 读

shī shū yì lǐ chūn qiū

诗 书 易 礼 春 秋

hào liù jīng dāng jiǎng qiú

号 六 经 当 讲 求

yǒu lián shān yǒu guī cáng

有 连 山 有 归 藏

yǒu zhōu yì sān yì xiáng

有 周 易 三 易 详

yǒu diǎn mó yǒu xùn gào

有 典 谟 有 训 诰

yǒu shì mìng shū zhī ào

有 誓 命 书 之 奥

wǒ zhōu gōng zuò zhōu lǐ

我 周 公 作 周 礼

zhù liù guān cún zhì tǐ

著 六 官 存 治 体

dà xiǎo dài zhù lǐ jì

大 小 戴 注 礼 记

shù shèng yán lǐ yuè bèi

述 圣 言 礼 乐 备

yuē guó fēng yuē yǎ sòng

曰 国 风 曰 雅 颂

hào sì shī dāng fěng yǒng

号 四 诗 当 讽 咏

shī jì wáng chūn qiū zuò

诗 既 亡 春 秋 作

yù bāo biǎn bié shàn è

寓 褒 贬 别 善 恶

sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

三 传 者 有 公 羊

yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng

有 左 氏 有 谷 梁

jīng jì míng fāng dú zǐ

经 既 明 方 读 子

cuō qí yào jì qí shì

撮 其 要 记 其 事

wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng

五 子 者 有 荀 扬

wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng

文 中 子 及 老 庄

jīng zǐ tōng dú zhū shǐ

经 子 通 读 诸 史

kǎo shì xì zhī zhōng shǐ

考 世 系 知 终 始

zì xī nóng zhì huáng dì

自 羲 农 至 黄 帝

hào sān huáng jū shàng shì

号 三 皇 居 上 世

táng yǒu yú hào èr dì

唐 有 虞 号 二 帝

xiāng yī xùn chēng shèng shì

相 揖 逊 称 盛 世

xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng

夏 有 禹 商 有 汤

zhōu wén wǔ chēng sān wáng

周 文 武 称 三 王

xià chuán zǐ jiā tiān xià

夏 传 子 家 天 下

sì bǎi zǎi qiān xià shè

四 百 载 迁 夏 社

tāng fá xià guó hào shāng

汤 伐 夏 国 号 商

liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng

六 百 载 至 纣 亡

zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu

周 武 王 始 诛 纣

bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ

八 百 载 最 长 久

zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

周 辙 东 王 纲 坠

chěng gān gē shàng yóu shuì

逞 干 戈 尚 游 说

shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó

始 春 秋 终 战 国

wǔ bà qiáng qī xióng chū

五 霸 强 七 雄 出

yíng qín shì shǐ jiān bìng

嬴 秦 氏 始 兼 并

chuán èr shì chǔ hàn zhēng

传 二 世 楚 汉 争

gāo zǔ xīng hàn yè jiàn

高 祖 兴 汉 业 建

zhì xiào píng wáng mǎng cuàn

至 孝 平 王 莽 篡

guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

光 武 兴 为 东 汉

sì bǎi nián zhōng yú xiàn

四 百 年 终 于 献

wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng

魏 蜀 吴 争 汉 鼎

hào sān guó qì liǎng jìn

号 三 国 迄 两 晋

sòng qí jì liáng chén chéng

宋 齐 继 梁 陈 承

wéi nán cháo dū jīn líng

为 南 朝 都 金 陵

běi yuán wèi fēn dōng xi

北 元 魏 分 东 西

yǔ wén zhōu yǔ gāo qí

宇 文 周 与 高 齐

dài zhì suí yì tǔ yǔ

迨 至 隋 一 土 宇

bú zài chuán shī tǒng xù

不 再 传 失 统 绪

táng gāo zǔ qǐ yì shī

唐 高 祖 起 义 师

chú suí luàn chuàng guó jī

除 隋 乱 创 国 基

èr shí chuán sān bǎi zǎi

二 十 传 三 百 载

liáng miè zhī guó nǎi gǎi

梁 灭 之 国 乃 改

liáng táng jìn jí hàn zhōu

梁 唐 晋 及 汉 周

chēng wǔ dài jiē yǒu yóu

称 五 代 皆 有 由

yán sòng xīng shòu zhōu shàn

炎 宋 兴 受 周 禅

shí bā chuan nán běi hùn

十 八 传 南 北 混

liáo yǔ jīn dì hào fēn

辽 与 金 帝 号 纷

dài miè liáo sòng yóu cún

迨 灭 辽 宋 犹 存

zhì yuán xīng jīn xù xiē

至 元 兴 金 绪 歇

yǒu sòng shì yì tóng miè

有 宋 世 一 同 灭

bìng zhōng guó jiān róng dí

并 中 国 兼 戎 狄

míng tài zǔ jiǔ qīn shī

明 太 祖 久 亲 师

chuán jiàn wén fāng sì sì

传 建 文 方 四 祀

qiān běi jīng yǒng lè sì

迁 北 京 永 乐 嗣

dài chóng zhēn méi shān shì

迨 崇 祯 煤 山 逝

qīng tài zǔ yīng jǐng mìng

清 太 祖 膺 景 命

jìng sì fāng kè dà dìng

靖 四 方 克 大 定

zhì xuān tǒng nǎi dà tóng

至 宣 统 乃 大 同

shí èr shì qīng zuò zhōng

十 二 世 清 祚 终

dú shǐ zhě kǎo shí lù

读 史 者 考 实 录

tōng gǔ jīn ruò qīn mù

通 古 今 若 亲 目

kǒu ér sòng xīn ér wéi

口 而 诵 心 而 维

cháo yú sī xī yú sī

朝 于 斯 夕 于 斯

xī zhòng ní shī xiàng tuó

昔 仲 尼 师 项 橐

gǔ shèng xián shàng qín xué

古 圣 贤 尚 勤 学

zhào zhōng lìng dú lǔ lún

赵 中 令 读 鲁 论

bǐ jì shì xué qiě qín

彼 既 仕 学 且 勤

pī pú biān xiāo zhú jiǎn

披 蒲 编 削 竹 简

bǐ wú shū qiě zhī miǎn

彼 无 书 且 知 勉

tóu xuán liáng zhuī cì gǔ

头 悬 梁 锥 刺 股

bǐ bú jiào zì qín kǔ

彼 不 教 自 勤 苦

rú náng yíng rú yìng xuě

如 囊 萤 如 映 雪

jiā suī pín xué bú chuò

家 虽 贫 学 不 辍

rú fù xīn rú guà jiǎo

如 负 薪 如 挂 角

shēn suī láo yóu kǔ zhuó

身 虽 劳 犹 苦 卓

sū lǎo quán èr shí qī

苏 老 泉 二 十 七

shǐ fā fèn dú shū jí

始 发 奋 读 书 籍

bǐ jì lǎo yóu huǐ chí

彼 既 老 犹 悔 迟

ěr xiǎo shēng yí zǎo sī

尔 小 生 宜 早 思

ruò liáng hào bā shí èr

若 梁 灏 八 十 二

duì dà ting kuí duō shì

对 大 廷 魁 多 士

bǐ jì chéng zhòng chēng yì

彼 既 成 众 称 异

ěr xiǎo shēng yí lì zhì

尔 小 生 宜 立 志

yíng bā suì néng yǒng shī

莹 八 岁 能 咏 诗

mì qī suì néng fù qí

泌 七 岁 能 赋 棋

bǐ yǐng wù rén chēng qí

彼 颖 悟 人 称 奇

ěr yòu xué dāng xiào zhī

尔 幼 学 当 效 之

cài wén jī néng biàn qín

蔡 文 姬 能 辨 琴

xiè dào yùn néng yǒng yín

谢 道 韫 能 咏 吟

bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn

彼 女 子 且 聪 敏

ěr nán zǐ dāng zì jǐng

尔 男 子 当 自 警

táng liú yàn fāng qī suì

唐 刘 晏 方 七 岁

jǔ shén tóng zuò zhèng zì

举 神 童 作 正 字

bǐ suī yòu shēn yǐ shì

彼 虽 幼 身 已 仕

ěr yòu xué miǎn ér zhì

尔 幼 学 勉 而 致

yǒu wéi zhě yì ruò shì

有 为 者 亦 若 是

quǎn shǒu yè jī sī chén

犬 守 夜 鸡 司 晨

gǒu bù xué hé wéi rén

苟 不 学 曷 为 人

cán tǔ sī fēng niàng mì

蚕 吐 丝 蜂 酿 蜜

rén bù xué bù rú wù

人 不 学 不 如 物

yòu ér xué zhuàng ér xíng

幼 而 学 壮 而 行

shàng zhì jūn xià zé mín

上 致 君 下 泽 民

yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

扬 名 声 显 父 母

guāng yú qián yù yú hòu

光 于 前 裕 于 后

rén yí zǐ jīn mǎn yíng

人 遗 子 金 满 赢

wǒ jiào zǐ wéi yì jīng

我 教 子 惟 一 经

qín yǒu gōng xì wú yì

勤 有 功 戏 无 益

jiè zhī zāi yí miǎn lì

戒 之 哉 宜 勉 力

三字经的正版全文

人之初,性本善。性相近,习相远。苟不教,性乃迁。教之道,贵以专。昔孟母,择邻处。子不学,断机杼。窦燕山,有义方。教五子,名俱扬。养不教,父之过。教不严,师之惰。子不学,非所宜。幼不学,老何为。玉不琢,不成器。人不学,不知义。为人子,方少时。亲师友,习礼仪。香九龄,能温席。孝于亲,所当执。融四岁,能让梨。弟于长,宜先知。

首孝悌,次见闻。知某数,识某文。一而十,十而百。百而千,千而万。三才者,天地人。三光者,日月星。三纲者,君臣义。父子亲,夫妇顺。曰春夏,曰秋冬。此四时,运不穷。曰南北,曰西东。此四方,应乎中。曰水火,木金土。此五行,本乎数。十干者,甲至癸。十二支,子至亥。曰黄道,日所躔。曰赤道,当中权。赤道下,温暖极。我中华,在东北。

曰江河,曰淮济。此四渎,水之纪。曰岱华,嵩恒衡。此五岳,山之名。曰士农,曰工商。此四民,国之良。曰仁义,礼智信。此五常,不容紊。地所生,有草木。此植物,遍水陆。有虫鱼,有鸟兽。此动物,能飞走。稻粱菽,麦黍稷。此六谷,人所食。马牛羊,鸡犬豕。此六畜,人所饲。曰喜怒,曰哀惧。爱恶欲,七情具。青赤黄,及黑白。此五色,目所识。酸苦甘,及辛咸。此五味,口所含。膻焦香,及腥朽。此五臭,鼻所嗅。匏土革,木石金。

丝与竹,乃八音。曰平上,曰去入。此四声,宜调协。高曾祖,父而身。身而子,子而孙。自子孙,至玄曾。乃九族,人之伦。父子恩,夫妇从。兄则友,弟则恭。长幼序,友与朋。君则敬,臣则忠。此十义,人所同。当师叙,勿违背。斩齐衰,大小功。至缌麻,五服终。礼乐射,御书数。古六艺,今不具。惟书学,人共遵。既识字,讲说文。有古文,大小篆。隶草继,不可乱。

若广学,惧其繁。但略说,能知原。凡训蒙,须讲究。详训诂,明句读。为学者,必有初。小学终,至四书。论语者,二十篇。群弟子,记善言。孟子者,七篇止。讲道德,说仁义。作中庸,子思笔。中不偏,庸不易。作大学,乃曾子。自修齐,至平治。孝经通,四书熟。如六经,始可读。诗书易,礼春秋。号六经,当讲求。有连山,有归藏。有周易,三易详。有典谟,有训诰。有誓命,书之奥。我周公,作周礼。著六官,存治体。大小戴,注礼记。述圣言,礼乐备。曰国风,曰雅颂。号四诗,当讽咏。诗既亡,春秋作。寓褒贬,别善恶。三传者,有公羊。

有左氏,有谷梁。经既明,方读子。撮其要,记其事。五子者,有荀扬。文中子,及老庄。经子通,读诸史。考世系,知始终。蚕吐丝,蜂酿蜜。人不学,不如物。幼而学,壮而行。上致君,下泽民。扬名声,显父母。光于前,裕于后。人遗子,金满赢。我教子,唯一经。勤有功,戏无益。戒之哉,宜勉力。

扩展资料:

在中国古代经典当中,《三字经》是最浅显易懂的读本之一。《三字经》取材典范,包括中国传统文化的文学、历史、哲学、天文地理、人伦义理、忠孝节义等等,而核心思想又包括了“仁,义,诚,敬,孝。”背诵《三字经》的同时,就了解了常识、传统国学及历史故事,以及故事内涵中的做人做事道理。

其内容涵盖了历史、天文、地理、道德以及一些民间传说,所谓“熟读《三字经》,可知千古事”。基于历史原因,《三字经》难免含有一些精神糟粕、艺术瑕疵,但其独特的思想价值和文化魅力仍然为世人所公认,被历代中国人奉为经典并不断流传。

参考资料来源:

百度百科-《三字经》

原版三字经的作者是谁

有关《三字经》作者归属,相传出自宋元之际宁波大学者王应麟之手。

不过在广东顺德举办的一次历史档案文献展上,展出了一件由清朝咸丰探花、顺德人李文田编辑的《三字经句释》,其封面上“区适子手著”5个大字佐证了《三字经》出自顺德。据明清之际的屈大均在《广东新语》卷11中记载:“童蒙所诵《三字经》乃宋末区适子所撰。”另一位广东学者凌扬藻在《蠡勺编》中,也认为《三字经》是区适子所撰。

这在浙江宁波学者中引起了强烈反响。一些学者认定,《三字经》的作者早被确认是王应麟无疑。

王应麟(1223—1296),字伯厚,南宋鄞县人。他少年时通《六经》,淳佑元年(1241年)中进士,历任过秘书监、吏部侍郎等诸多官职,博学多闻,长于考证,著述丰厚。而据《中国帝陵》作者王重光介绍,王应麟的文集未见载有《三字经》。《三字经》诞生于元初,直到明代才广为流传,明清人多认定作者是王应麟。王应麟呕心沥血写就的弘富著述并未得到广泛传播,反而是这本未收入正集的小册子却家喻户晓,流传数百年。

这个版本是不是正版的《三字经》?

公版的三字经是王应麟版的三字经。

图片来自微信读书

相关文章

元宵节古诗词(元宵节古诗词三年级)

关于元宵节的古诗? 关于元宵节的古诗词如下:《生查子·元夕》全词如下:去年元夜时,花市灯如昼。月上柳梢头,人约黄昏后。今年元夜时,...

祝福语大全 2022-12-07 阅读2 评论0

学习名言名句(关于学习的名人名言)

学习名言名句 学习名言名句如下;1、书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。——《增广贤文》2、学而不厌,诲人不倦。——《论语》3、学而时...

祝福语大全 2022-12-07 阅读1 评论0

赞美水的诗(赞美水的诗歌有哪些)

赞美水的古诗 以下是关于描写赞美水的诗句古诗:1、繁华事散逐香尘,流水无情草自春。——杜牧《金谷园》2、杨柳青青江水平,闻郎江上踏...

祝福语大全 2022-12-06 阅读4 评论0

形容爱情(形容爱情长久的诗句)

经典形容爱情的句子46条 我们之间没有生死相许的爱情,没有一生相守的亲情,可是我们心中却有那永远割舍不断的牵挂,我们是这世界上最熟...

祝福语大全 2022-12-06 阅读4 评论0